Radni zdecydują o kolejnej podwyżce. Zobacz szczegóły

Rafał Grzegorz
Podwyżki knurów

W najbliższa środę, czyli 20 października 2021 roku w Ratuszu Miejskim w Knurowie odbędzie się Sesja Rady Miasta, która może odbić się wielkich echem wśród mieszkańców naszego miasta.

Podczas najbliższej Sesji Rady Miasta Knurów samorządowcy będą głosować nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie naszego miasta. Oznacza to, że obecne stawki podatku od nieruchomości mogą ulec podwyższeniu. 

Aktualne stawki podatku  od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta Knurów 

  1. Mieszkalne, w tym: garaże w budynkach mieszkalnych - 0,69 zł za 1m2
  2. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, za wyjątkiem - 22,50 za 1m2
    zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł za 1m2 
  3. związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł za 1m2
  4. pozostałe, w tym m.in. garaże wolnostojące, budynki gospodarcze oraz zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,82 zł za 1m2

Aktualne stawki podatku od gruntów obowiązujące na terenie miasta Knurów

  1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł za 1m2
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł za 1m
  3. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyjątkiem - 0,41 zł za 1m2
  4. niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł za 1m2

czytaj więcej:

czarne chmury knurów

Czarne chmury nad mieszkańcami Knurowa. Kolejne podwyżki....

Policja Knurów

Knurowianin znęcał się nad żoną. Został zatrzymany....

Ratusz Knurów

Wstydliwa podwyżka. Radni nie chcą komentować projektu...

A34 C21 B7 123 A 4 B54 BFF4 67355 ECDB85 E

Jest coraz drożej. Gmina Knurów dopłaci 2,4 mln zł do...

669 DD3 CE DF20 4 BAF 9 FB5 7 BA2 D6 FF2105

Radni uchwalili podwyżkę. Wzrośnie stawka podatku od...

85049197 C686 4 D5 F B019 10 CD6418372 D

Tragiczny wypadek na lotnisku w Gliwicach. Sprawę zbada...

Straz pozarna

Płonęło wysypisko PreZero w Knurowie