Szukasz pracy? Straż Miejska w Gliwicach oferuje 4300 zł + dodatki. Sprawdź szczegóły

Znalazłeś się na etapie poszukiwania pracy? Straż Miejska w Gliwicach ogłosiła oferty pracy na stanowisku urzędniczym strażnika miejskiego w Gliwicach. Zostało mało czasu, bowiem rekrutacja kończy się 15 sierpnia.

F6136725 A1 DE 4 A5 C BAA1 AB09 CBD14702

W Biuletynie Informacji Publicznych miasta Gliwice możemy przeczytać, że Straż Miejska Gliwice ogłosiła nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik miejski w Straży Miejskiej w Gliwicach - stanowisko docelowe, to młodszy specjalista - starszy inspektor.

Ogłoszenie o naborze

Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze strażnik miejski
w Straży Miejskiej w Gliwicach.

stanowisko docelowe młodszy specjalista – starszy inspektor

 1. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. ukończone 21 lat,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 5. co najmniej 3 letni staż pracy,
 6. ukończone szkolenie podstawowe,
 7. cieszenie się nienaganną opinią,
 8. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 9. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 10. uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 1. Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
 1. znajomość przepisów:
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.450 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795),
 1. udokumentowany staż pracy w straży gminnej/miejskiej,
 2. umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dyplomem,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. dobra znajomość obsługi komputera,
 5. dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
 1. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
 1. komunikatywność,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. odpowiedzialność,
 4. odporność na stres.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys zawodowy,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. formularze oświadczeń.

Uwaga!

Dokumenty o których mowa w podpunkcie b i c dostępne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej:

https://sm.bip.gliwice.eu/kate...

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku,
 2. kontrola przestrzegania obowiązków dotyczących czystości i porządku oraz gospodarowania odpadami wynikających z przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gliwice oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Ustawy o odpadach,
 3. prowadzenie działań kontrolnych związanych z ochroną środowiska w tym kontrolą spalania odpadów w przydomowych paleniskach,
 4. dbanie o powierzony rejon w zakresie zanieczyszczania, zaśmiecenia oraz tworzenia się dzikich wysypisk śmieci i prowadzenie w tym zakresie niezbędnych czynności wyjaśniających,
 5. kontrola wyznaczonych targowisk oraz osób prowadzących sprzedaż w innych miejscach na terenie gminy,
 6. kontrola przestrzegania obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe,
 7. stała współpraca, wymiana informacji i podejmowanie wspólnych działań z Radą Miasta, radami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz mieszkańcami w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego.
 1. Warunki pracy:
 1. praca patrolowa w terenie,
 2. praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
 3. miejsce pracy: Miasto Gliwice,
 4. równoważny system czasu pracy w 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym,
 5. pierwsza umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony uzgodnione podczas rozmowy kwalifikacyjnej albo okres wynikający z przeniesienia pracownika z innej jednostki.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gliwicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1,00 %.

 1. Dodatkowe informacje:
 1. zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata.
 2. docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany zakres zadań to starszy inspektor.
 3. proponowane warunki finansowe: wynagrodzenie zasadnicze do 4300 zł, dodatek stażowy do 20%, miesięczne nagrody motywacyjne do 500 zł oraz nagrody za szczególne osiągnięcia powyżej 400 zł w systemie miesięcznym półrocznym i rocznym.
 4. dodatkowe atuty:
 • praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
 • finansowanie dodatkowych uprawnień (KPP - kwalifikowana pierwsza pomoc, do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, użytkowania urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energia elektryczną (TASER),
 • możliwość korzystania z własnej siłowni oraz hali sportowej,
 • udziału obowiązkowy w cotygodniowym szkoleniu w zakresie technik interwencji i samoobrony w tym użycia środków przymusu bezpośredniego w tym urządzeń Taser X2 oraz X26,
 • systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
 • praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • jednostka nastawiona na rozwój pracowników,
 • szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych,
 • korzystanie z Pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • pełne wyposażenie pracownika w niezbędny asortyment.
 1. planowany termin zatrudnienia: październik – listopad 2021 r.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane powinny dostarczyć komplet dokumentów własnoręcznie podpisanych do 15 sierpnia 2021 r.

 1. osobiście do Wydziału Organizacyjno-Finansowego w godzinach pracy Straży,
 2. za pośrednictwem poczty na adres siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach (decyduje data wpływu oferty do Straży),
 3. lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl (należy przesłać fotokopię podpisanych dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY.

Publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 20 sierpnia 2021 r.

 1. Inne informacje:
 1. selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie tylko na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji online – MS TEAMS, ZOOM).
 2. oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny być własnoręcznie podpisane.
 3. planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach.
 4. wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy sporządzić w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
 5. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 338 19 74lub poprzez e-mail: sm@sm.gliwice.eu

Źródło: BIP Gliwice, SM Gliwice

czytaj więcej:

Zrzut ekranu 2021 06 7 o 11 54 36

Strajk pielęgniarek w Szpitalu w Knurowie

Zrzut ekranu 2021 06 7 o 10 27 03

100% ankietowanych nie chce pomnika Focha

Zrzut ekranu 2021 05 19 o 07 38 19

Dziś bez prądu. Sprawdź, gdzie i do kiedy

Dziedzic

Tłumy kibiców maszerowało ulicami Knurowa. O co...

Wielkogabaryty

Wywóz odpadów wielkogabarytowych - harmonogram

Dworcowa

Brak przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej....

Śmieci knurow

Zaśmiecają las przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie